Οροι και Προϋποθέσεις

Η επίσκεψη σε αυτή την ιστοσελίδα προϋποθέτει την άνευ όρων αποδοχή από μέρους σας των όρων χρήσης.

 

1. Γενικά

Ο διαδικτυακός τόπος psaxeonline.gr έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξει, διαμορφώσει ή να διακόψει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό γνώρισμα της περιοχής, χωρίς περιορισμό, του περιεχομένου και των ορών διαθεσιμότητάς του. Το εμπορικό δίκτυο psaxeonline.gr είναι απλώς ένας διαδικτυακός τόπος που παρέχει πληροφόρηση και διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των εμπορικών μελών και των χρηστών. Το psaxeonline.gr δεν είναι σε καμία περίπτωση αρμόδιο για την ποιότητα των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρονται από τα εμπορικά μέλη του. Όλες οι ερωτήσεις / παρατηρήσεις σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους εμπόρους και προβάλλονται μέσα από το psaxeonline.gr  πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο έμπορο.

2. Περιορισμός Ευθύνης

Α. Συμφωνείτε ρητώς ότι η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται υπ’ ευθύνη του χρήστη. Ούτε το psaxeonline.gr ούτε οποιοσδήποτε από τους αντίστοιχους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή προμηθευτές δεν εγγυώνται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας θα είναι αδιάκοπη ή ακριβής, ούτε εγγυώνται για τα αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν από την χρήση της ιστοσελίδας ή την αξιοπιστία οποιονδήποτε πληροφοριών, υπηρεσίας ή εμπορευμάτων που παρέχονται μέσω αυτής.

Β. Αυτή η αποκήρυξη της ευθύνης ισχύει για οποιεσδήποτε ζημιές που προκαλούνται από οποιαδήποτε αποτυχία απόδοσης λάθους, παράληψης, ανακρίβειας , διακοπής, διαγραφής ατέλειας, καθυστέρησης στη λειτουργία, αποτυχίας γραμμών επικοινωνίας, κλοπής ή καταστροφής ή αναρμόδιας πρόσβασης, αλλαγής, ή χρήσης αυτής της περιοχής, είτε για παραβίαση σύμβασης, επιβλαβούς συμπεριφοράς (συμπεριλαμβανομένης ρητής υπαιτιότητας), αμέλειας είτε κάτω από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Γ. Σε καμία περίπτωση το psaxeonline.gr, ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που συμμετέχει στη δημιουργία, παραγωγή ή διανομή της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτή, δεν είναι υπεύθυνος σε οποιαδήποτε περίπτωση σε αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αμέλειας του) ή κάτω από οποιαδήποτε νομική θεωρία (συμπεριλαμβανομένης της ρητής υπαιτιότητας) για οποιεσδήποτε ζημιές, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των άμεσων, έμμεσων, τυχαίων, ειδικών, ποινικών, επακόλουθων ή παρόμοιων ζημιών , συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των χαμένων κερδών ή εισοδημάτων, απώλεια χρήσης ή παρόμοια οικονομική απώλεια, που προκύπτουν από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης της ιστοσελίδας. Με το παρόν έγγραφο αναγνωρίζετε ότι οι διατάξεις αυτού του τμήματος θα ισχύσουν για τη χρήση και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Ο εφαρμόσιμος νόμος μπορεί να μην επιτρέψει τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό της ευθύνης ή των τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών, έτσι ο ανωτέρω περιορισμός ή ο αποκλεισμός μπορεί να μην ισχύσει για εσάς. Σε καμιά περίπτωση η ευθύνη του psaxeonline.gr για ολικές ζημιές, απώλειες και αιτίες δράσης είτε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας του χρήστη) ή κάτω από οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία (συμπεριλαμβανομένης της ρητής υπαιτιότητας) δεν θα ξεπερνά το ποσό που καταβάλλεται από εσάς, αν υπάρχει, για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

3. Περιορισμοί Χρήσης

Α. Η ιστοσελίδα περιέχει υλικό, εμπορικά σήματα και άλλες ιδιόκτητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, κειμένου, λογισμικού, φωτογραφιών ,το οποίο προστατεύεται από το σχετικό νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η τροποποίηση, δημοσίευση, διαβίβαση, επίδειξη, συμμετοχή στην μεταφορά ή πώληση, η δημιουργία των παράγωγων εργασιών, η εκμετάλλευση από καμία άποψη οποιουδήποτε μέρους από τον περιεχόμενο αυτής της περιοχής, γενικά ή εν μέρει. Βάσει του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, καμία αντιγραφή, ανακατανομή, αναμετάδοση, δημοσίευση ή εμπορική εκμετάλλευση του μεταφορτωμένου υλικού δεν θα επιτραπούν χωρίς τη σαφή γραπτή άδεια από το psaxeonline.gr. Σε περίπτωση οποιασδήποτε επιτρεπόμενης αντιγραφής, η ανακατανομής ή αναδημοσίευσης υλικού, καμία αλλαγή ή διαγραφή της απόδοσης συντακτών, ή τροποποίηση εμπορικών σημάτων ή σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων θα γίνει. Ο χρήστης δεν αποκτά κανένα δικαιώματα ιδιοκτησίας με την αντιγραφή αρχείων στον προσωπικό του υπολογιστή.

Β. Οι προηγούμενες παροχές είναι προς όφελος του psaxeonline.gr, τους προμηθευτές και τους εξουσιοδοτημένους από τους άνωθεν. Καθένας από τους άνωθεν θα έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει και να επιβάλει προμήθεια άμεσα ή εξ ονόματός της.

4. Links & Banners

Το psaxeonline.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το psaxeonline.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

5. Τροποποίηση Όρων

Το psaxeonline.gr έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους όρους και τις διατάξεις που εφαρμόζονται στη χρήση της ιστοσελίδας, ή οποιοδήποτε μέρος επ’ αυτού, ή να επιβάλει τους νέους όρους, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της προσθήκης των τελών και των ποσών για τη χρήση. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές θα ενεργοποιούνται αμέσως με ειδοποίηση επ’ αυτών, η οποία μπορεί να δοθεί με οποιαδήποτε μέσα συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα, ή με ηλεκτρονικό ή συμβατικό ταχυδρομείο, ή με οποιαδήποτε άλλα μέσα. Οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδα από σας μετά από τέτοια ειδοποίηση θα κριθεί ότι γίνεται με αποδοχή όποιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Το psaxeonline.gr διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει και να αφαιρεί τα προϊόντα των διάφορων καταστημάτων μετά από ειδοποίησή τους, τις προβεβλημένες καταχωρήσεις ή τα διαφημιστικά banners, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση αυτών, εφόσον αυτά δεν εναρμονίζονται στους κανόνες λειτουργίας του.

6. Λοιπά

Αυτοί οι όροι της χρήσης αποτελούν ολοκληρωμένη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος και εκτοπίζουν όλες τις προηγούμενες γραπτές ή προφορικές συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά τέτοιο περιεχόμενο. Αυτοί οι όροι της χρήσης θα αναλυθούν σύμφωνα με τους νόμους του κράτους

7. Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου

Η εφαρμογή psaxeonline.gr απαιτεί την χορήγηση άδειας από την πλευρά του χρήστη προκειμένου αυτός να μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις προς τα καταστήματα της εφαρμογής.

8. Τρόποι Πληρωμής

Το psaxeonline.gr Δεν εμπλέκεται και δεν έχει καμία ανάμειξη σε καμία πληρωμή καταστήματος είτε διαμέσω μετρητών είτε διαμέσω τραπέζης!

α. Με μετρητά (αντικαταβολή) *

Κατά την παράδοση της παραγγελίας σας στον χώρο που έχετε διαλέξει, μπορείτε να πληρώσετε με τον πιο απλό και παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή με μετρητά στον υπάλληλο – διανομέα του εκάστοτε καταστηματος.

Ολοκλήρωση Παραγγελίας με Μετρητά

Αν η παραγγελία σας είναι σωστή θα σας έρθει ενημέρωση από το αντίστοιχο κατάστημα, όταν το κατάστημα την διαβάσει – ΑΡΚΕΙ ο χρήστης να έχει τοποθετήσει το Mail του στην φόρμα καταχώρησης των στοιχείων του.

Όροι σύμβασης

Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους ανωτέρω όρους και έχει την ευθύνη να ενημερώνει άμεσα το κείμενο το οποίο αναφέρεται στους όρους συναλλαγής όταν αποφασίζεται οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά με τους όρους.

*Το psaxeonline.gr είναι υπεύθυνο για την άμεση μετάδοση της παραγγελίας στο εκάστοτε κατάστημα το οποίο και είναι υπεύθυνο για την αποδοχή και παράδοσή της. Σε περίπτωση έλλειψης προϊόντος ή αδυναμίας του καταστήματος να εξυπηρετήσει την παραγγελία και συνεπώς στην αδυναμία ολοκλήρωσης της παραγγελίας, το ίδιο κατάστημα θα επικοινωνήσει μαζί σας για την διευθέτηση, αλλαγή ή διόρθωση της παραγγελίας σας.

Sign In